BOARDBAGGER

DUURZAAM | OPGERUIMD | VOORDELIG

Algemene voorwaarden & Privacy Statement


Algemene Verhuurvoorwaarden

Boardbagger Enterprises VOF / KvK 83205101

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
 1. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Boardbagger.
 2. Boardbagger: Boardbagger Enterprises VOF en alle aan gelieerde ondernemingen / lichamen.
 3. Wederpartij: elke natuurlijke persoon of elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Boardbagger in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Boardbagger gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
 4. Overeenkomst(en): de tussen Boardbagger en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 5. Schriftelijk: door middel van een (elektronisch) document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van boardbagger (en/of Wederpartij).
 6. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Boardbagger aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een Aanbod.
 7. Aanbod: de door een Wederpartij aan Boardbagger gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
 8. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Boardbagger aan de Wederpartij.
 9. Huurcontract: de ter bedrijf van Boardbagger afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.
 10. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Boardbagger verschuldigd is.
 11. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
 12. Gebrek(en): een aan Boardbagger toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
 13. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
 14. Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax -of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Boardbagger en op alle door Boardbagger aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door Boardbagger aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.
 2. Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Boardbagger wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
 4. De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Boardbagger.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Boardbagger op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
 3. Door Boardbagger verstrekte Gegevens blijven eigendom van Boardbagger, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Boardbagger niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Boardbagger worden geretourneerd. Boardbagger behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 4. De door Boardbagger verstrekte Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Boardbagger een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door Boardbagger is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
 2. De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Boardbagger laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening / bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
 3. Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Boardbagger heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel Boardbagger is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.
 4. Boardbagger heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat Boardbagger, na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst

 1. De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging / het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door Boardbagger ondertekend of van Boardbagger uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.
 2. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Boardbagger, of namens Boardbagger gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Boardbagger slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, Schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt Boardbagger geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
 4. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Boardbagger zijn toelaatbaar, indien en voorzover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Boardbagger te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
 5. Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door Boardbagger verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Boardbagger is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
 6. Boardbagger is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derde verhuurder).

Artikel 6: Huurperiode

 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:
 1. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Boardbagger aan de Wederpartij wordt overhandigd;
 2. indien is bedongen dat de Boardbagger de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Boardbagger het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
 1. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan Boardbagger is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
 2. indien is bedongen dat Boardbagger het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;
 3. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Boardbagger aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur, tenzij door of in samenspraak met boardbagger een ander tijdstip is bepaald dan 17:00.
 1. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
 2. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
 3. De op schrift gestelde afmelding dient per schriftelijk (per email of post), aan de vestiging / afdeling van Boardbagger waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:
 • gegevens Wederpartij
 • contractnummer
 • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)
 • gewenste einddatum
 • ophaallocatie
 • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie
 • indien van toepassing: vindplaats sleutel
 • meldpunt voor chauffeur van Boardbagger
 1. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

Artikel 7: Aflevering en risico

 1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Boardbagger in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Boardbagger niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
 2. Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om Boardbagger per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Boardbagger.
 3. Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Boardbagger is echter in geen geval tot    enige    schadevergoeding gehouden.
 4. Boardbagger is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Boardbagger bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
 5. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:
 1. bij levering af bedrijf van Boardbagger: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
 2. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
 1. Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur (tenzij anders aangegeven via email, sms of andere kanalen). Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden op een vooraf overeengekomen dag. Boardbagger bezorgt uitsluitend op de begane grond.
 2. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Boardbagger het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Boardbagger kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde leveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 8: Retournering en risico

 1. Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
 2. Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19 onverkort van toepassing.
 3. Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift
 4. gestelde afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur (tenzij anders bepaald), door Boardbagger ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.
 5. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Boardbagger de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
 6. De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van € 50,-.
 7. Gehuurde zaken worden na retournering ter bedrijf van Boardbagger of ter bedrijf van de derde verhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de  zaken door de expeditie van Boardbagger of de expeditie van de derde verhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Boardbagger of de derdeverhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.
 8. Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door Boardbagger of de derdeverhuurder bindend.

Artikel 9: Prijzen

Verhuur

 1. De dagprijzen, zoals omschreven in de catalogus van Boardbagger, zijn gebaseerd op huur/gebruik op basis van dagen en zijn inclusief B.T.W., maar zonder eventuele onderhoud,, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
 2. Voor huurtermijnen van langer dan 28 dagen  geldt een prijs op aanvraag.

Algemeen

 1. Prijzen, zoals omschreven in de catalogus van Boardbagger, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken en / of update van de website van deze catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen binden Boardbagger slechts voor een periode van 30 dagen na datum van uitgifte van de catalogus. Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als nietbindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen.
 2. Boardbagger heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen. Ook eventuele voor de Wederpartij evident onjuiste informatie valt hieronder.

Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij

 1. De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat  de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19.
 2. Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
 3. Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Boardbagger wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Boardbagger, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.4. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Voor de eerste 10 dagen van verzuim zal gelden gelden de huursom, en daarbij een boete van €5,00 (vijf) per dag, en na de 10 dagen en de Wederpartij alsnog in verzuim is de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan Boardbagger verschuldigd.
 4. De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Boardbagger als deze waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit  uitsluitend in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.
 5. De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Boardbagger te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht.
 6. De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.
 7. Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 8. De Wederpartij verplicht zich ertoe Boardbagger te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Boardbagger hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Boardbagger, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur. Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
 9. De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Boardbagger en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Boardbagger aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Boardbagger verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Boardbagger plaatsvindt.
 10. Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart Boardbagger en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 11: Schade en verlies

 1. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Boardbagger te worden gemeld.
 2. Schade aan goederen veroorzaakt door het gehuurde / desondanks het gehuurde, zijn niet voor rekening en risico van Boardbagger.  
 3. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Boardbagger te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) procesverbaal van aangifte aan Boardbagger te overleggen.
 4. In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het procesverbaal, als einddatum van de huurperiode. Tenzij Boardbagger in de tussentijd zorg kan dragen voor een vervangend product voor de Wederpartij. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
 5. Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Boardbagger te overhandigen, geldt de diefstal als een verduis tering, waarvoor de in artikel 19 genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.
 6. Bij diefstal of (economische) totalloss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Boardbagger te vergoeden tegen de Dagwaarde.  In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Boardbagger geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
 7. Voor vermiste zaken, waarvoor door Boardbagger reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Dit geldt ook indien boardbagger voor een vervangend gehuurde product heeft geleverd. In dit geval (afhankelijk van de conditie van het originele gehuurde) zal de betaling van de dagwaarde worden geretourneerd aan de Wederpartij, echter zal een boete in rekening worden gebracht aan de wederpartij van €5,00 (vijf) per dag en zullen additionele kosten tevens in rekening worden gebracht. 
 8. De door of namens Boardbagger gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Boardbagger aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Boardbagger wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Boardbagger.
 9. De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 12: Vervoer

 1. De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde alsmede zijn eigen producten. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport.
 2. Indien op verzoek van Wederpartij bij het laden/lossen, aan –of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Boardbagger, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.
 3. Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen dat de zaken door Boardbagger bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden / lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Boardbagger

 1. De aansprakelijkheid van Boardbagger is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Boardbagger. Tevens is de aansprakelijkheid van Boardbagger beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Boardbagger kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
 3. Wederpartij B zal Boardbagger vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 14: Reclame

 1. De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd,  indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
 2. Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan Boardbagger gemeld te worden.
 3. Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan Boardbagger ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
 4. In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan Boardbagger te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Boardbagger de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Boardbagger.
 5. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Boardbagger, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:
 1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2,3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Boardbagger ter kennis zijn gebracht;
 2. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Boardbagger verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 3. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
 4. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Boardbagger aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
 5. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet.
 6. aan Boardbagger geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 15: Reserveren en annuleren

 1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Boardbagger te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
 2. Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, Schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
 • 40% van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 14de en 7de dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;
 • 60% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 7de en 3de dag vóór voornoemd tijdstip;
 • 80% van het netto Orderbedrag bij annulering na de 3de dag vóór voornoemd tijdstip.

Artikel 16: Betaling

 1. Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk bij bestelling van het gehuurde, voldaan te worden.
 2. Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het Orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Boardbagger vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van Boardbagger is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsver- plichting.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Boardbagger of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Boardbagger als de dag van betaling.
 4. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Boardbagger mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel.
 5. Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.
 6. Tevens heeft Boardbagger, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
 1. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
 2. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Boardbagger tot enige schadevergoeding is gehouden;
 3. vergoeding van de door Boardbagger geleden schade.
 1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Boardbagger de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Boardbagger, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Boardbagger verder toekomende rechten.
 2. In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Boardbagger op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Boardbagger het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Boardbagger geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien Boardbagger, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
 2. Boardbagger is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
 3. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Boardbagger die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Boardbagger gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Boardbagger, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Boardbagger, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
 2. De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Boardbagger, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 3. De Wederpartij zal Boardbagger onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Boardbagger hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Boardbagger op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
 4. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Boardbagger.
 5. Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Boardbagger terstond genoegzame en in de door Boardbagger gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Boardbagger gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 6. Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing.
 7. Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn van €150,00 (honderdvijftig). 
 8. Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Boardbagger de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Boardbagger op schadevergoeding.
 9. De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Boardbagger echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

19.1

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Boardbagger en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

19.2

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Boardbagger gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van Boardbagger worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

19.3

Boardbagger behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.

19.4

In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

19.5

Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Privacyverklaring

Inleiding

Boardbagger Enterpises VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Boardbagger Enterprises VOF en aan haar gelieerde vennootschappen en lichamen (hierna “Boardbagger”). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Boardbagger. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens
 • De gegevens die u verstrekt bij het huren en kopen van producten zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam
 • Het aanvragen van producten of diensten via onze websites en apps: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product (bijvoorbeeld een catalogus) zoals uw e-mailadres
 • Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

 • Het verwerken van bestellingen en retourneren
 • Het creëren van een persoonlijk account
 • Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een bestelling
 • Het informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten
 • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en het doen van gerichte aanbiedingen
 • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
 • Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Boardbagger bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonsgegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via: boardbagger@gmail.com. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Boardbagger maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie en het hanteren van toegangscontroles tot onze locaties en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De websites van Boardbagger kunnen u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan Boardbagger gelieerde websites. Boardbagger heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Het gebruik van cookies

Boardbagger maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. Door gebruik te maken van cookies zorgt Boardbagger er bijvoorbeeld voor dat het makkelijker is om in te loggen op onze website, dat de winkelwagen kan worden gevuld met producten en dat u uw instellingen en voorkeuren niet steeds opnieuw hoeft in te stellen.

De website van Boardbagger maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Hieronder treft u meer uitleg aan over de verschillende soorten cookies en het gebruik dat Boardbagger daarvan maakt..

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Boardbagger website. Denk hierbij aan het plaatsen van producten in uw winkelmandje en het inloggen met uw eigen inloggegevens. Dit zijn dus allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken. Boardbagger gebruikt de volgende functionele cookies:

 • Selected_price_option
  Met deze cookie slaan wij uw keuze op voor de klantgroep waar u toe behoort (zakelijk of particulier) zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft te selecteren. Op basis van uw keuze worden prijzen excl. of incl. BTW getoond op onze website.
 • Selected_language_option
  Met deze cookie slaan wij uw taalkeuze op zodat u deze niet telkens hoeft te selecteren. Op basis van uw keuze wordt de website in de gekozen taal getoond.
 • Shopping basket
  Door middel van deze cookie onthoudt de website wat u in uw winkelmandje heeft geplaatst zodat de gereserveerde producten later afgerekend kunnen worden.

Analytische cookies

Deze cookies gebruikt Boardbagger om de ervaring en het gebruik van de website beter te maken. Met deze cookies doet Boardbagger kennis op over het gebruik van de website waarmee Boardbagger de websites beter maakt. Boardbagger gebruikt de volgende analytische cookies:

 • Google Analytics
  Boardbagger verzamelt informatie over hoe u onze websites bezoekt, zoals klikgedrag en bezochte pagina’s. Met deze informatie kan Boardbagger content en advertenties via de e-mail, onze website en andere digitale kanalen beter afstemmen op de klantrelatie, uw voorkeuren, klantprofiel en verwachting.

Marketing cookies

Boardbagger gebruikt deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kan Boardbagger u aanbiedingen sturen waar u ook echt op zit te wachten. Denk hierbij aan de gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen via partnersites en op social media. Boardbagger gebruikt de volgende marketing cookies:

 • Google Adwords
  Boardbagger kan met de cookies van Google Ads herkennen of u uw aankoop doet na te hebben geklikt op een advertentie welke is getoond in het advertentienetwerk van Google Ads. Het doel hiervan is het meten van de effectiviteit van de advertenties. Met deze inzichten kunnen we de effectiviteit van onze dienstverlening en toekomstige advertentiecampagnes verbeteren.
 • Facebook Pixel
  Boardbagger maakt gebruik van Facebook en Instagram (Facebook Ierland) om u relevante aanbiedingen te kunnen tonen, welke aansluiten op uw interesses en gebruik van onze website en dienstverlening. Boardbagger maakt hiervoor gebruik van cookies, welke worden geplaatst wanneer u via Facebook op onze website komt. Facebook kan u dan mogelijk herkennen als gebruiker van Facebook. Bij toekomstig gebruik van Facebook kunt u dan een Boardbagger advertentie te zien krijgen. De Facebook-pixel gebruikt Boardbagger om de effectiviteit van campagnes te meten. Boardbagger verzamelt de gegevens met behulp van de cookies en vergelijkbare technieken van Facebook. Facebook verkrijgt de gebruikersgegevens ook voor eigen doeleinden en is na het moment van verzamelen verantwoordelijk voor de verdere verwerking van gegevens. Dit betreft onder meer het tonen van gepersonaliseerde inhoud en advertenties op basis van interacties binnen en buiten de Facebookproducten.
 • LinkedIn Insights
  Boardbagger maakt gebruik van deze cookie om u relevante aanbiedingen op het LinkedIn platform te kunnen tonen, welke aanbiedingen aansluiten op uw interesses en uw gebruik van de Boardbagger website. Boardbagger maakt daarbij gebruik van de LinkedIn Insights cookie die wordt geplaatst wanneer u via LinkedIn op de Boardbagger website komt. Boardbagger deelt informatie met LinkedIn over uw gebruik van de Boardbagger website. Bij toekomstig gebruik van LinkedIn kunt u dan een Boardbagger advertentie te zien krijgen.
 • YouTube
  Op onze website staan embedded video’s die gehost worden door YouTube. YouTube plaatst alleen cookies die nodig zijn voor het afspelen van de video’s.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan boardbagger@gmail.com.